کلمات مشابه

steepen
سرازير شدن ،سراشيب کردن ،دم کردن ،خيساندن ،ترقى کردن

steeper
ظرف براى خيساندن چيزى

steeple
مناره کليسا،ساختمان بلند،برج کليسا

steeple(chase)
ورزش : دو ¹¹¹ 3متر با مانع

steeplechase
اسب دوانى باپرش از مانع ،اسبدوانى صحرايى

steeplechaser
ورزش : دونده ¹¹ 3متر با مانع

steeplechasing
ورزش : مسابقه دو ¹¹¹ 3متر با مانع

steeply
بطور سراشيب يا سرازير

steepness
سرازيرى ،سراشيبى ،تندى

steer roping
ورزش : کمند انداختن به گاو و نگهداشتن ناگهانى اسب براى انداختن گاو بزمين