کلمات مشابه

stick to the point
از موضوع خارج نشويد

stick to your last
برشته خود بجسبد،يا از حد خود بيرون نگذاريد

stick to your work
بکار خود مشغول باشيد( يابچسبيد)

stick up
سرقت مسلحانه ،سربرافراشتن ،برجستگى داشتن

stickability
قابليت مقاومت ،قابليت محافظت ،پايدارى

stickboy
ورزش : متصدى نگهدارى چوبهاى هاکى

stickful
يک ورساد

stickhandler
ورزش : شخص ماهر در استفاده از چوب هاکى

stickhandling
ورزش : مهارت در استفاده از چوب

sticking
چسبنده ،چسبناک