کلمات مشابه

stopwatch
گام شمار , قدم شمار

storable
انبارشدني , انبار کردني

storage
مخزن , انبارش

storage array
آرايه انباره

storage capacity
گنجايش انباره

storage cell
ياخته انباره

storage location
مکان انباره

storage register
ثبات انباره

storages
مخازن

store
ذخيره کردن , فروشگاه , مغازه , دکان , انبارکردن , ذخيره سازي کردن , انباشته کردن , انبار کردن