کلمات مشابه

stupidness
)stupidity(خريت ،بيهوشى ،حماقت ،کند ذهنى ،بى علاقگى

stuporous
گيج ،بليه ،کند ذهن

sturdily
با بنيه قوى ،از روى عزم

sturdiness
ستبرى ،تنومندى ،بنيه قوى ،عزم

sturdy
محکم ،ستبر،تنومند،قوى هيکل ،خوش بنيه ،درشت

sturgeon
(ج.ش ).سگ ماهى ،ماهى خاويار

sturm und drang
نهضت ادبى رمانتيک المان پس از انقلاب فرانسه

sturt
حيرت زده کردن ،ازار دادن ،رقابت

stutter
لکنت داشتن ،بالکنت حرف زدن ،لکنت

sty
:)n.vt.&vi.(جاى خوک ياگراز،طويله خوک ،درطويله قراردادن ،( :)n.(طب )گل مژه ،سنده سلام