کلمات مشابه

subjects of international law
قانون ـ فقه : اشخاص حقوق بين الملل

subjoin
در پايان افزودن ،اضافه کردن

subjugate
تحت انقياد در اوردن ،مطيع کردن ،منکوب کردن

subjugator
مطيع سازنده

subjunction
الحاق ،افزايش در پايان ،چيز اضافه شده

subjunctive
(د ).وجه شرطى ،وابسته بوجه شرطى

subkingdom
قلمرو تابعه ،سلطنت تابع سلطنت ديگرى

sublate
برداشتن ،منکر شدن ،تغيير شکل يافتن

sublation
زوال ،استهلاک ،تحول ،تغيير شکل

sublattice
شيمى : زير شبکه