کلمات مشابه

subsidize
کمک خرج دادن

subsidy
کمک مالي , کمک هزينه

subsist
گذران کردن

subsistence
وسيله معيشت , خرجي , معاش , امرار معاش , گذران

subsoil
شخم عميق زدن

subspace
شبه فضا

subspecies
گونيزه , زير گونه , قسم فرعي

substance
کنه , مفاد , عين , جسم

substantiation
اثبات ادعاء

substantive
شبيه اسم , متکي بخود , مقدار زياد , خواص اسم