کلمات مشابه

telly
(ز.ع -.د.گ ).تلويزيون

telodendrite
روانشناسى : دندريت موئين

telophase
(ز.ش ).اخرين مرحله تقسيم غير مستقيم سلولى

telpak
کامپيوتر : سرويسى که توسط شرکتهاى همگانى مخابراتى براى اجاره کانالهاى با پهناى باند زياد بين دو يا چندين نقطه ارائه مى گردد

telpher line
سيم نقاله

telpherage
استفاده از دستگاه نقاله برقى

temblor
زلزله

temerarious
بى پروا،بى باک ،متهور،تند،تصادفى

temerity
بى پروايى ،تهور،بيباکى ،جسارت

temper (to)
معمارى : گرم کردن و نرم کردن فلز