کلمات مشابه

teutonism
عقيده برترى نژادى المان

teutonize
ساکن المان کردن ،به المانى ترجمه کردن

texas
استان تکزاس درکشورهاى متحده امريکا،وابسته به تکزاس

texbookish
وابسته به کتاب درسى ،شبيه متن کتب درسى

text book
کتاب درسى ،کتاب اصلى ،دريک موضوع ،رساله

text chart
کامپيوتر : جدول نوشتارى

text editing
کامپيوتر : ويرايش متن

text editor
کامپيوتر : ويرايشگر متن

text hand
دستخط درشت

text processing
کامپيوتر : پردازش متن