کلمات مشابه

texbookish
وابسته به کتاب درسى ،شبيه متن کتب درسى

text book
کتاب درسى ،کتاب اصلى ،دريک موضوع ،رساله

text chart
کامپيوتر : جدول نوشتارى

text editing
کامپيوتر : ويرايش متن

text editor
کامپيوتر : ويرايشگر متن

text hand
دستخط درشت

text processing
کامپيوتر : پردازش متن

text system
کامپيوتر : سيستم متن

text window
کامپيوتر : پنجره متن

textile
پارچه بافته ،در( جمع )منسوجات