کلمات مشابه

thankfulness
تشکر

thankless
ناسپاس ،حق ناشناس ،ناشکر،بيهوده

thanks
سپاسگزارى ،اظهار امتنان ،در سايه ،در نتيجه

thanks to.....
در نتيجه ،در سايه

thanksgiving day
(امر ).چهارمين پنجشنبه ماه نوامبر،روزشکرگزارى

thankworthy
قابل سپاسگزارى ،قابل تشکر،قابل شکر

that
اشاره بدور،ان يکى ،براى انکه

that article is not g.
اين کالابدل است

that book
ان کتاب ،اين کتاب

that book will immortalize him
ان کتاب نام اورا تا جاويدان زنده نگاه خواهد داشت