کلمات مشابه

the horse refuses the fence
اسب از پر چين عقب ميزند

the horse threw its rider
اسب سوارخودراپرت کرد

the hour has struck
زنگ ساعت زده شد،موقع بحران رسيد

the house is in my possession
خانه در تصرف من است ،خانه در دست من است

the house is occupied
خانه اشغال شده يا مسکون است ،خانه خالى نيست

the house over the way
خانه روبرو

the house was highly rated
خانه رازياد تقويم کردند( براى اينکه ماليات زيادروى ان بگيرند)

the hoy f.
عنوان پاپ

the hu man race
نژادانسان ،نوع بشر

the human intellect
قانون ـ فقه : عقل