کلمات مشابه

the magi of old
مجوسيان پيشين

the mailed fist
زور سر پنجه

the main army
بخش عمده ارتش

the major premise
کبرى

the maker
افريننده ،افريدگار،خالق

the male sex
جنس نريا مرد،جنس ذکور،مردان وپسران

the males
پسران يا مردان ،ذکور

the man at the wheel
راننده( اتومبيل)

the man of the house
مرد يا خانه بزرگ

the man to whom you spoke
مردى که باوسخن گفتيد؟( ياحرف زديد)