کلمات مشابه

the p of hoppiness
منتهادرجه خوشى

the p of income to expenses
نسبت درامدبه هزينه

the p was used as a promenade
ان اسکله گردش گاه مردم است

the pacific
اقيانوس ارام يا ساکن ،اقيانوس کبير

the pad
راهزن

the pale
بخشى از ايرلند که در قلمرد انگليس است

the panel of a door
تنکه در

the paper is written all over
همه جاى کاغذ نوشته شده است که

the parent of all evils
سرچشمه همه بدى ها،منشاهمه فسادها

the parliament is sitting
مجلس منعقداست