کلمات مشابه

the p was used as a promenade
ان اسکله گردش گاه مردم است

the pacific
اقيانوس ارام يا ساکن ،اقيانوس کبير

the pad
راهزن

the pale
بخشى از ايرلند که در قلمرد انگليس است

the panel of a door
تنکه در

the paper is written all over
همه جاى کاغذ نوشته شده است که

the parent of all evils
سرچشمه همه بدى ها،منشاهمه فسادها

the parliament is sitting
مجلس منعقداست

the parliament is up
مجلس تعطيل است

the paroxysm of a volcano
فوران اتش فشان