کلمات مشابه

the pad
راهزن

the pale
بخشى از ايرلند که در قلمرد انگليس است

the panel of a door
تنکه در

the paper is written all over
همه جاى کاغذ نوشته شده است که

the parent of all evils
سرچشمه همه بدى ها،منشاهمه فسادها

the parliament is sitting
مجلس منعقداست

the parliament is up
مجلس تعطيل است

the paroxysm of a volcano
فوران اتش فشان

the party is led by him
او بر ان حزب رياست دارد

the party rallied round him
ان دسته دوباره دور اوجمع شدند