کلمات مشابه

thoroughgoing
بسيار دقيق ،تمام وکمال

thoroughly
کاملا"،سراسر

thoroughness
تماميت ،کمال

thorp(e)
دهکده

those
انها،انان

those are your pencils
اينها( يا انها )مدادهاى شما است

those books are yours
ان کتابها( يا اين کتابها )مال شما است

those elected
قانون ـ فقه : منتخبين

those who
انهايى که ،انانکه

those who did not fear won
انهايى که نترسيدندپيروز شدند