کلمات مشابه

three dimensional
سه بعدي

three fold
سه دفعه , سه مرتبه , سه لا , سه گانه

three handed
سه دستي

three hundred
سي صد , سيصد

three legged
سه پايه , سه پا

three piece
سه پارچه , سه تکه

three ply
سه لايه

three times
سه مرتبه

three-dimensional
سه بعدي

three-legged
سه پا