کلمات مشابه

three-hinged arch
عمران : قوس سه مفصله

three-hun dered
سيصد،سيسد

three input adder
افزايشگر با سه ورودى

three legged
داراى سه پا،سه پايه ،سه پا

three-man block
ورزش : دفاع سه نفره

three masted
سه دگله

three moment equation
عمران : معادله سه لنگرى

three-mover
ورزش : مسئله مات با سه حرکت

three necked flask
شيمى : بالن سه دهانه

three nitro toloen (tnt)
علوم نظامى : ماده منفجره تى ان تى يا ترى نيتروتولوئن باروت بى دود