کلمات مشابه

to be fulfilled
انجام گرفتن ،بوقوع پيوستن ،راست امدن

to be good pax
باهم دوست بودن

to be hard put to it
درسختى وتنگى بودن ،درزحمت بودن

to be i. with an idea
فکرى در کسى تاثير نمودن

to be ill towardsany thing
روى مساعدنسبت بچيزى نشان ندادن

to be illustrative of
با مثال نشاندادن ،با عکس نشان دادن

to be in a flutter
سراسيمه يا اشفته بودن

to be in a fume
خشمگين يارنجيده شدن

to be in a g.
درتب وتاب بودن

to be in a habit
داراى خوياعادتى بودن ،دچارخوياعادتى بودن