کلمات مشابه

to do without any thing
ازچيزى صرف نظرکردن ،بدون چيزى گذران کردن

to douse the glim
چراغ راخاموش کردن

to drag in a subject
موضوعى رابدون انکه ضرورت داشته باشد بميان اوردن

to drag on or out
کشيدن ،ادامه دادن

to draw a beads on
نشان کردن ،هدف قراردادن ،قراول رفتن( به)

to draw a line
خط کشيدن ،حدمعين کردن

to draw a moral
معنى يا نتيجه اخلاقى داستانى را فهماندن

to draw back
پس گرفتن( حقوق گمرکى)

to draw blank
(بيشه اى را )گشتن وچيزى( دران ) نيافتن

to draw breath
نفس کشيدن