کلمات مشابه

to pour hot water over tea
اب گرم روى چايى ريختن

to pour oil on the flame
اتش خشم را دامن زدن ،دعوا را سخت کردن ،نمک بر زخم پاشيدن

to pour oil on troubled water
خشم کسيرا با سخنان نرم فرونشاندن

to pour out abusive words
سخنان فحش اميزپى در پى ادا کردن

to pour out tea
چايى ريختن( ازقورى)

to pour rays
پرتو افکندن يا پاشيدن

to powder meat
نمک يا ادويه بگوشت زدن

to powder the hair
پودر به مد يا بسرزدن

to praise god
خداستايش کردن ،خدا را حمد خواندن

to prank out oneself
خود نمايى کردن ،خود ارايى کردن ،خود فروشى کردن