کلمات مشابه

trek
سفر،کوچ مسافرت باگارى ،بازحمت حرکت کردن ،باسختى واهستگى مسافرت کردن

trekker
مسافر باگارى

trellis
شبکه ،چفته ،داربست بستن

trelliswork
داربست بندى ،چيز شبکه مانند،شبکه داربست

tremble
لرزيدن ،مرتعش شدن ،لرزه ،ارتعاش ،ترساندن ،لرزاندن ،مرتعش ساختن ،رعشه

tremblement
لرزش

trembler
الکترونيک : لرزنده

trembling
لرزنده ،لرزش

trembling poplar
سپيدار،سفيدار

tremblingly
با لرز،لرزان