کلمات مشابه

trenail
)=treenail(ميخ بزرگ چوبى ،با ميخ چوبى يا گوه بهم کوبيدن

trench excavator
علوم مهندسى : ماشين حفارى

trench foot
(طب )پاى سرمازده

trench knife
علوم نظامى : کارد سنگرى

trench knitfe
چاقوى مخصوص مبارزه دست بيقه

trenchancy
تيزى ،برندگى ،قاطعى ،نفوذ،شکاف

trenchant
برنده ،تيز،بران ،نافذ،قاطع ،قطعى ،سخت

trencher cap
کلاه چهار گوش دانشکده

trencherman
ادم خوش خوراک ،پرخور،اکول

trend analysis
روانشناسى : تحليل روند