کلمات مشابه

tress
گيس بافته ،بافتن ،طره کردن

tressed
بافته شده ،طره شده ،طره طره

tressel
)Trestle(سه پايه ،ستون را روى پايه قرار دادن

trestle bridge
معمارى : پل پايه خرپايى

trestle work
پايه هاى مشبک

trestlework
تيرها و پايه هاى چوبى و فلزى زير ساختمان يا پل

tresury general
قانون ـ فقه : خزانه دارى کل

trews
شلوار چسبان يا نيم شلوارى جوراب دار چسبان

trey
(در ورق بازى )سه لو،خال3 ،پيشونديست بمعنى داراى سه قسمت وسه قسمتى وسه تايى وهرسه واحد يکبار

tri corn
کلاه سه گوشه ،سه شاخه