کلمات مشابه

vapoury
بخارى ،بخارمانند

vapoware
کامپيوتر : نرم افزار در حال تکميل

vapulation
شلاق زنى

var-hour meter
علوم مهندسى : کنتور مصرف کور

varia
اشيا گوناگون ،مطالب گوناگون ،جنگ)jong( ،منتخبات ،گلچين

variable address
نشانى متغيير

variable-area nozzle
علوم هوايى : نازل پيش برنده اى که مساحت سطح مقطع ان براى سازگار شدن با تغيير سرعت و کارکرد سيستم پس سوز يا تغيير فشار اتمسفر يا محيط تغيير ميکند

variable-area wing
علوم هوايى : بالهايى باطول متغير در هواپيماهاى دوباله که هنگام جمع شدن بال پايينى در بال بالايى تغيير ملموس و چشم گيرى ايجاد ميکند

variable budget
بازرگانى : بودجه متغير

variable camber
علوم هوايى : سطوح هادى گاز به داخل توربين