کلمات مشابه

variable-speed control
علوم مهندسى : کنترل سرعت متغير

variable-speed d.c. motor
علوم مهندسى : موتور جريان دائم با سرعت متغير

variable speed drive
علوم مهندسى : محرکه پله اى

variable speed gear drive
علوم مهندسى : گيربکس قابل تنظيم

variable speed generator
الکترونيک : مولد با دور متغير

variable-speed transmission
علوم مهندسى : گيربکس پله اى

variable stars
نجوم : ستارگان متغير

variable-stator
علوم هوايى : توربين گازى با چند رديف تيغه استاتور

variable-stroke
علوم هوايى : پمپ مايعى با پيستونهايى بصورت محورى يا خطى که بصورت محورى يا خطى نوسان ميکند

variable-sweep
علوم هوايى : ايرفويلى که چنان لوله شده که ميتوان زاويه سويپ ان را تغيير داد