کلمات مشابه

variational principle
شيمى : اصل تغيير

variations of temperature
اختلافات گرما،درجات مختلف گرماوسرما

variative
متغير،تغييرپذير،قابل تغيير

varicella
(طب )ابله مرغان ،ابله مرغانى

varicocele
دوالى ،ضفن

varicolored
داراى رنگهاى متغير،(مج ).گوناگون

varicose
مبتلا به واريس ،وريد گشادشده ،متسع

varicose bandoge
دوالى بند

varicose veins
سياهرگهاى گشادشده

varicosity
گشاد شدگى سياهرگ ،جايى که چند سياهرگ گشاد شده باشند