کلمات مشابه

varve
معمارى : سالچينه

vary infinitely
علوم مهندسى : بى اندازه تغيير کردن

varying
مختلف ،جوربجور

vasa
روانشناسى : رگها

vasal
محرايى

vascular tissue
(گ.ش ).بافت اوندى ،بافت هادى

vascularity
حالت اوندى ،حالت عروقى

vasculose
(ماده) اوندى

vasculum
رگ کوچک ،اوند،کبريت قوطى اى که گياه شناسان دران نمونه جمع ميکنند

vase painting
معمارى : نقاشى روى سفال