کلمات مشابه

veiling
نقاب ،تور صورت

veined
عمران : سنگ رگه دار

veiner
اسکنه منبت کارى روى چوب بشکل حرفv

veinlet
رگه کوچک ،وريدکوچک

veinstone
کلوخه فلزى ،کلوخه معدن دار،سنگ فلز

veiny
رگه دار،پر از رگه ،رگه رگه

velar
ملازى ،پرده اى ،غشايى ،ادا شده از شراع الحنک ،کامى

velarization
تلفظ حرف بوسيله قراردادن زبان برپشت سقف ،تلفظ کامى

velarize
حروف را از کام تلفظ کردن

velation
حجاب ،غشا