کلمات مشابه

veinlet
رگه کوچک ،وريدکوچک

veinstone
کلوخه فلزى ،کلوخه معدن دار،سنگ فلز

veiny
رگه دار،پر از رگه ،رگه رگه

velar
ملازى ،پرده اى ،غشايى ،ادا شده از شراع الحنک ،کامى

velarization
تلفظ حرف بوسيله قراردادن زبان برپشت سقف ،تلفظ کامى

velarize
حروف را از کام تلفظ کردن

velation
حجاب ،غشا

veld
( )veldt(افريقاى جنوبى )زمين مرغزار،علفزار

veldt
( )veld(افريقاى جنوبى )زمين مرغزار،علفزار

velimirovic attack
ورزش : حمله وليميروويچ در حمله سوزين از دفاع سيسيلى شطرنج