کلمات مشابه

velarize
حروف را از کام تلفظ کردن

velation
حجاب ،غشا

veld
( )veldt(افريقاى جنوبى )زمين مرغزار،علفزار

veldt
( )veld(افريقاى جنوبى )زمين مرغزار،علفزار

velimirovic attack
ورزش : حمله وليميروويچ در حمله سوزين از دفاع سيسيلى شطرنج

velitation
مناقشه ،جروبحث ،جنگ مختصر،زد و خوردجزيى

velite
(درروم باستان) سرباز سبک اسلحه

velleity
هوس انى ،هواوهوس

vellicate
دوبار،دودفعه ،دو مرتبه ،دو برابر

vellow ochre
گل زرد،گل برش ،گل ماشى