کلمات مشابه

venomous
زهر الود،زهردار،سمى ،کينه توز

venomousness
زهراگينى ،سميت

venose
وريدى ،داراى رگهاى متعددو بر امده ،پراز رگ و وريد،پر عروق

venosity
داراى وريد بودن ،شبيه وريد،داراى وريد،پر از وريد

venous
)venose(سياهرگى ،وريدى ،پر از وريد،داراى وريدهاى برامده

venriloquism
تکلم بطنى ،سخن گفتن بدانسان که گمان کنندصداازجاى.... دهان بيرون ميايد

vent for surplus theory of trade
بازرگانى : نظريه تجارت" درباره استفاده از مازاد"

vent valve
ورزش : دريچه روى بالن براى رهاکردن گاز يا هوا و تنظيم صعود

vent wing
علوم مهندسى : پنجره گردان

ventage
روزه ،(فلوت وغيره )سوراخ باد