کلمات مشابه

vermin
جانوران موذى ،جانور افت ،حشرات موذى

verminate
توليد حشرات يا جانوران موذى کردن ،شپش گرفتن

verminosis
(طب )ابتلا به کرمهاى انگلى ،الودگى به کرمهاى انگلى

verminous
پر از حشرات يا جانوران موذى ،شپش گرفته

vermiparous
کرم پرور

vermis
روانشناسى : قطعه ميانى مخچه

vermivorous
کرم خوار،تغذيه کننده از کرم

vermouth
ورموت ،شراب شيرين افسنطين

vermt(o)uth
ورموت ،شراب افسنطين

vernacularism
کلمه يا اصطلاح بومى و محلى ،استعمال زبان محلى