کلمات مشابه

violet blindness
روانشناسى : بنفش کورى

violet ray
اشعه ء ماوراء بنفش

violin
(مو ).ويولن

violinist
( )violist(مو ).ويولن زن ،ويولن نواز

violist
( )violinist(مو ).ويولن زن ،ويولن نواز

violoncello
(مو ).ويولن سل

viorously
با قوت ،شديدا"

vip
مخفف کلمات)very important person( ،شخص بااهميت

viper
(ج.ش ).افعى ،تيره مار،تيرمار،ادم خائن و بدنهاد،شرير

viperine
viperish(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار