کلمات مشابه

violoncello
(مو ).ويولن سل

viorously
با قوت ،شديدا"

vip
مخفف کلمات)very important person( ،شخص بااهميت

viper
(ج.ش ).افعى ،تيره مار،تيرمار،ادم خائن و بدنهاد،شرير

viperine
viperish(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperish
viperine(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperous
viperine(،( )viperishج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viraginity
روانشناسى : زن مرداسا

virago
زن مرد صفت ،زن شرور،زن پتياره ،شيرزن

virescence
سبزى غيرعادى دربرگهاى گل