کلمات مشابه

vulgate
نسخه لاتين قديمى کتاب مقدس ،زبان عاميانه

vulgus
مردم طبقه پايين ،عوام الناسى

vulnerary
شفا دهنده زخم ،بهبود دهنده ،داروى زخم

vulpine
روباه صفت ،محيل ،نيرنگ باز،حيله گر

vulture
(ج.ش ).کرکس ،لاشخور صفت ،حريص

vulturine
کرکس وار،لاشخورصفت ،طماع

vulturish
لاشخور صفت ،درنده خو

vulturous
لاشخور مانند،درنده خوى ،کرکسى

vulvar
vulval(، )=vulvateفرج مانند،داراى شکافى شبيه فرج

vulvate
vulval(، )=vulvarفرج مانند،داراى شکافى شبيه فرج