کلمات مشابه

warehouse stock
بازرگانى : موجودى انبار

warehouse warrant
بازرگانى : قبض انبار

warehousing system
قانون ـ فقه : روشى که به موجب ان کالاهاى وارداتى بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى به مملکت وارد و انبار مى شود و اين عوارض در موقع عرضه براى فروش اخذ مى شود

warily
)wariness(از روى احتياط،محتاطانه ،احتياط کار،با احتياط

wariness
)warily(از روى احتياط،محتاطانه ،احتياط کار،با احتياط

warison
(م.م ).ثروت ،خزانه ،پاداش ،شيپور حمله

warless
معاف از جنگ ،بدون جنگ ،بى محاربه

warlike preparations
تدارکات جنگى

warlock
خائن ،پست و فريبنده ،پيمان شکن ،زن جادو گر و ساحر،غول پيکر

warlord
جنگ سالار،افسر عالى رتبه ارتش ،فرمانده ارتشى ،فرمانروا