کلمات مشابه

wash house
رختشوى خانه ،رخت هاى شستنى

wash-in
علوم هوايى : پيچش بال بطوريکه زاويه نصب ان بطرف نوک کاهش يابد

wash-leather
جير

wash linen
کهنه ظرفشويى

wash-oil
علوم مهندسى : روغن شستشو

wash-out
ورزش : گل مردود

wash out valve
عمران : شير تخليه رسوبات در مخزن

wash-tub
تغار رختشوئى

wash up
دست و رو شستن ،از پاافتادن

wash your hands
دستهاى خود را بشوييد