کلمات مشابه

water plate
بشقابى که ته ان دو طبقه و براى انست که اب گرم در ميان ان بريزند...نگاه دارند

water point
علوم نظامى : نقطه تقسيم اب

water pollution
زيست شناسى : الودگى اب

water power
معمارى : نيروى ابى

water pressure
علوم مهندسى : فشار اب

water proof
دافع اب ،رطوبت ناپذير

water-rate
اب بها

water repellent
دافع اب ،پس زننده اب

water resistant
مقاوم در برابر اب( ولى نه رطوبت ناپذير کامل)

water rheostat
الکترونيک : رئوستاى ابى