کلمات مشابه

we are in the same way
ما هم همان حال را داريم

we are informed by him that
محترما `اگاهى ميدهد که

we are kin
ما با هم وابسته ايم ،ما با هم منسوبيم ،ما با هم خويشيم

we are not on speaking terms
با هم حرف نميزنيم ،با هم قهر هستيم

we are now quits
اکنون با هم برابر شديم ،ديگر حسابى نداريم

we are requested
خواهشمند است که

we are still above ground
هنوز زنده ايم

we are want of money
ما نيازمند پول هستيم ،به پول احتياج داريم

we began with the 1st chapter
نزد،پيش = پهلوى

we camw in view of that house
د رچشم رس ان خانه واقع شديم