کلمات مشابه

well graded
عمران : خوب دانه بندى شده

well groomed
مرتب ،خوب ،مواظبت شده ،مهترى شده

well grounded
داراى پايه محکم ،بر پايه يااساس صحيح

well handled
بطرز خوبى مورد عمل قرار گرفته

well head
سر چشمه

well heeled
پولدار،ثروتمند،دارا

well informed
بصير،بخوبى اگاه ،با اطلاع ،مطلع

well intentioned
خوش نيت ،خير خواه ،خير خواهانه ،مبنى بر نيت خوب

well lodged
داراى منزل ،راحت

well lookirg
زيبا،خوش منظر