کلمات مشابه

were i in his skin
اگر بجاى او بودم

were i in your place
اگر جاى شما بودم

werewolf
()werwolf(افسانه )شخصى که تبديل به گرگ شده باشد

wergeld
()wergild(حق ).خون بها،ديه)diyeh(

wergild
()wergeld(حق ).خون بها،ديه)diyeh(

wert
بودى

werwolf
()werewolf(افسانه )شخصى که تبديل به گرگ شده باشد

wesleyan
(کليسا )پيرو جان وسلى)john wesley(

west
باختر،غرب ،مغرب زمين

west coast computer faire
کامپيوتر : يک نمايشگاه تجارى بزرگ ريزکامپيوتر که سالانه در سان فرانسيسکو گشايش مى يابد