کلمات مشابه

wheal
صدف حلزونى شکل ،ورم جاى شلاق و غيره ،(طب )کهير،محل سوختگى ،معدن ،کان

wheat bread
نان گندم ،نان سفيد

wheat chaff
معمارى : کاه گندم

wheat eel
( )wheatworm(ج.ش ).کرم کوچک انگل گندم و علوفه

wheat germ
گياهک گندم که هنگام اسياب کردن جدا ميشود

wheat rust
(گ.ش ).زنگ گندم

wheat stack
خرمن ،کومه گندم

wheatear
سنبله گندم ،(ج.ش ).چکچکى

wheaten
گندمى ،وابسته به گندم ،برنگ گندم ،گندمگون

wheaten bread
نان گندم