کلمات مشابه

wheelwork
چرخ دنده

wheen
(انگلستان - ايرلند )کمى ،چند تا،تعداد زياد

wheeze
با صدا نفس کشيدن ،خس خس کردن ،خس خس

wheezy
داراى صداى خرخر،خس خس يا خر خر کننده

whelk
(ج.ش ).صدف حلزونى ،دانه ،جوش ،کورک

whelm
چپه کردن ،غرق کردن ،احاطه کردن ،منکوب کردن

whelp
توله سگ ،بچه هرنوع حيوان گوشتخوار،توله زاييدن

when
کى ،چه وقت ،وقتيکه ،موقعى که ،در موقع

when (or after)he had gone
پس از انکه رفت ،چون رفت

when does the bill fall due ?
قانون ـ فقه : سررسيد برات چه موقعى است ؟