کلمات مشابه

whole
بي خرده , درسته , شش دانگي , دربست

whole number
عدد صحيح

wholeheartedly
يکدل

wholeheartedness
يکدلي

wholesale
چکي , عمدهفروشي کردن , بطور يکجا , عمدهفروشي

wholesale dealer
بنکدار

wholesale grocer
سقط فروش

wholesale grocery
سقط فروشي

wholesaler
عمده فروش

wholesome
خوشگوار , خوش مزاج