کلمات مشابه

womanize
بازنان آميختن , زن بازي کردن

womanizer
دخترباز , مشتاق زن

womanizing
دختربازي

womankind
جنس زن , نژاد زن , گروه زنان

womanlike
مثل زن , شبيه زن , زن مانند , زن صفت

womanliness
صفات زنانه , زنانگي

womanly
مثل زن , زنانه

womb
بچه دان , رحم , آبسته

women
نسوان , خواتين , مخدرات

womenfolk
جماعت زنان