گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان

گروه حسابداری

توضیحات :

یکی از اهداف انقلاب فرهنگی ایجاد دگرگونی اساسی در دروس اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بود و این امر مستلزم بازنگری منابع درسی و تدوین دروس عملی بود اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که با تدوین دروس عملی در بین واحدهای دانشگاهی سعی در بهتر یادگیری دروس نظری گردد. اما از بین واجدهای عملی می توان به واحد کارآموزی اشاره کرد . در این واحد سعی شده تا واحدهای نظری پاس شده توسط کارآموز دانشجویان را بطور عملی بهتر بیاموزد و بتواند یادگیریهای خویش را افزایش دهد .
فهرست

فصل اول

1-1 موسسات خدماتی

2-1 زمانبندی و نحوه انجام کار

3-1 نحوه انجام کار بطور خلاصه

فصل دوم

1-2 محل شبکه بهداشت و درمان

2- 2 زیر مجموعه های شبکه بهداشت

3-2 زیر مجموعه های شبکه بهداشت

4-2 رئیس شبکه

5-2 تاریخچه شبکه بهداشت و درمان

6-2 تغییرات

7-2 تغییرات در واگذاری

8-2 خانه بهداشت

فصل سوم

1-3 چرخه حسابداری در موسسات خدماتی

2-3 ارکان سازمان

3-3 زیرمجموعه امور مالی

4-3 شرح وظایف

5-3 عامل ذیحساب

6-3 امور مالی

7-3 حسابداری

8-3 دفتر روزنامه

9-3 سند حسابداری

10-3 معین

11-3 منابع درآمد

12-3 انبارداری

13-3 وظایف امین اموال

14-3 شرح وظایف تدارکات

15-3 پرسنل

16-3 پرداختیها

17-3 پرداختیهای جاری

18-3 پرداختی از محل اختصاصی

19-3 پرداختیها از محل ردیف

20-3 تامین پرداختیها

چارت فصول هزینه

اعتبارات هزینه‌ای

22-3 حقوق و دستمزد

23-3 نحوه محاسبه حقوق

24-3 بیمه حقوق پرداختی

25-3 اعتبارات

26-3 بودجه

27-3 ثبت گردش پول

28-3 بستن حسابها

فصل چهارم

1-4 تهیه صورتهای مالی

2-4 تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم

3-4 شورای سازمان

4-4 ایران محاسبات کشور

5-4 شورای اقتصادی

6-4 حسابرس

7-4 وظایف حسابرس

کلمات کلیدی : کارآموزی;گزارش;شبکه بهداشت;درمان