بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات : فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 4

1-4- هدف کلی: 5

1-5- فرضیه ها 6

1-6- سؤال پژوهش: 6

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات: 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مطالعه و تاریخچه مربوط به موضوع مورد تحقیق: 9

2-2- تلویزیون و آموزش.... 10

2-3- تلویزیون و والدین.. 12

2-4- تلویزیون و سلامت جسمانی.. 13

2-5- تلویزیون و سلامت روانی و اجتماعی: 14

2-6- اثرات تلویزیون و افت تحصیلی: 15

2-7- آموزش از تلویزیون.. 17

2-8- رابطه کودک با تلویزیون و قدرت اثربخشی تلویزیون: 17

2-9- میزان استفاده ازتلویزیون: 18

2-10- انتخاب برنامه : 19

2-11- تلویزیون و ارزش ها : 21

2-12- تلویزیون و اوقات فراغت: 22

2-13- تلویزیون و یادگیری: 23

2-14- تلویزیون و مطالعه: 25

2-15- تلویزیون و بزهکاری: 25

2-16- تلویزیون و خشونت: 27

2-17- تلویزیون و آموزش و پرورش: 29

2-18- تلویزیون وویژگی های روانی کودکان: 30

2-19- پیشینه های داخلی.. 33

2-20- پیشینه های خارجی.. 35

فصل سوم: روش انجام تحقیق

3-1- مقدمه: 38

3-2- روش اجرای پژوهش: 38

3-3- نمونه آماری: 38

3-4- حجم نمونه: 39

3-5- جامعه آماری: 39

3-6- ابزار تحقیق: 39

3-7- روش آماری: 40

3-8- پرسشنامه. 40

3-9- آزمودنی ها 40

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 40

فصل چهارم: تجزیه و تحیل یافته ها

4-1- مقدمه. 42

4-2- یافته های تحقیق: قسمت اول.. 43

4-3- یافته های تحقیق قسمت دوم: 47

4-4: یافته های تحقیق: قسمت سوم. 67

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه: 72

5-2- خلاصه تحقیق: 72

5-3- بحث و نتیجه گیری: 74

5-4- پیشنهادات... 81

5-5- محدودیت های تحقیق.. 83

5-6- منابع.. 84

کلمات کلیدی : بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی