تعداد کاربران : 38578
# شناسه پاسخ صحیح پاسخ غلط فلش کارت امتیاز
1 37.63.155.126 0 0 0 0
2 83.122.131.83 0 1 0 0
3 5.212.166.192 0 0 0 0
4 83.120.139.202 0 1 0 0
5 5.235.22.24 0 0 0 0
6 94.74.181.134 0 0 0 0
7 188.158.171.24 0 0 0 0
8 5.211.141.38 0 0 0 0
9 37.254.30.7 0 0 0 0
10 89.37.171.204 0 0 0 0
11 89.198.254.229 0 0 0 0
12 80.191.40.41 0 0 0 0
13 46.143.170.85 0 0 0 0
14 10.116.18.165 0 1 0 0
15 91.98.250.123 0 0 0 0
16 5.78.83.9 0 0 0 0
17 5.121.92.255 0 0 0 0
18 83.120.34.119 0 0 0 0
19 151.245.114.105 0 0 0 0
20 162.217.31.58 0 1 0 0
21 217.113.249.86 0 0 0 0
22 2.184.126.95 0 0 0 0
23 151.238.93.169 0 0 0 0
24 188.229.5.104 0 0 0 0
25 5.124.51.119 0 0 0 0
26 5.215.18.162 0 0 0 0
27 83.120.76.83 0 1 0 0
28 5.119.153.201 0 0 0 0
29 5.119.192.198 0 0 0 0
30 94.182.207.23 0 0 0 0
پرسشنامه بررسی احتمال ریسک
پرسشنامه بررسی اضطراب شینان
پرسشنامه بیش فعالی کودکان 47 سوالی
پرسشنامه بیگانگی شغلی
پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) - فرم زنان
پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)
پرسشنامه تحریک پذیری
پرسشنامه تعارضات سازمانی
پرسشنامه تعلل ورزی
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی
پرسشنامه تنظیم خلق منفی
پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی
پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه
پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)