اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی امور مالی سال 95
تعریف بودجه
تعریف اقتصاد خرد
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی آموزگار ابتدایی سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی بازرگانی خارجی سال 95
تفكر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها
تورم چیست
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی برق سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی حراست سال 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی زبان انگلیسی 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس حقوقی 95
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن
توسعه اقتصادی
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی کارشناس ورزش 95
"توصیه‌هایی برای مدیران، سرپرستان و سرگروه‌ هایی كه با انسان‌ها در ارتباطند"
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی معماری 95
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی هنرآموز کامپیتر سال 95
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه كارها
جریان دورانی در یك اقتصاد